Η κεντρική φιλοσοφία του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης εστιάζει στη συμπληρωματική ανάπτυξη των βασικών κατευθύνσεων των σπουδών και την ενίσχυση του συντονισμού και της συνέργειας τόσο οριζόντια ανάμεσα στα μαθήματα κάθε κατεύθυνσης όσο και κάθετα ανάμεσα στις επιμέρους κατευθύνσεις. Παράλληλα προσφέρει όσα ειδικά μαθήματα κρίνονται απαραίτητα για τη συμπλήρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας των αποφοίτων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η συνοχή των σπουδών και η σύνθεση της φυσιογνωμίας του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ως επιστήμονα και επαγγελματία με επάρκεια ανταπόκρισης σε όλο το φάσμα των ζητημάτων του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης σε όλα τα γεωγραφικά και διοικητικά επίπεδα και κλίμακες από την τοπική έως τη διεθνή. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρίες, μέθοδοι και τεχνικές συνδυάζονται με σκοπό την αντιμετώπιση των συνθετικών θεμάτων του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης.

Δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 
Προπτυχιακό
 
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
 
Η απόκτηση του διπλώματος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Προβλέπονται τρεις διακριτοί τύποι μαθημάτων: συνθετικά εργαστήρια, εργαστηριακά μαθήματα και θεωρητικά μαθήματα. Το συνολικό πρόγραμμα σπουδών καλύπτεται σε 10 διαδοχικά εξάμηνα οργανωμένα σε 3 κύκλους (2 εξάμηνα υποβάθρου, 4 εξάμηνα κορμού και 4 εξάμηνα ολοκλήρωσης).
Τα μαθήματα υποβάθρου και κορμού είναι υποχρεωτικά ενώ στον κύκλο ολοκλήρωσης εισάγονται μαθήματα επιλογής και προαιρετικά πρακτική άσκηση . Η ολοκλήρωση των σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση ατομικής ερευνητικής εργασίας και στο τελευταίο εξάμηνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται και η πρακτική άσκηση ως προαιρετικό μάθημα επιλογής.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν τις οικονομικές, κοινωνικοπολιτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της οργάνωσης και μετασχηματισμού του χώρου. Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση των πλέον σύγχρονων μεθοδολογιών και εξελιγμένων εργαλείων αποτύπωσης και ανάλυσης όλων των παραμέτρων του χώρου.
Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν στους αποφοίτους ικανότητες προσφοράς υπηρεσιών στο πεδίο της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης πολιτικών και προγραμμάτων χωρικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, οικονομικού προγραμματισμού και διαδικασιών διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι οι σπουδές του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ενσωματώνουν γνώσεις πολεοδομίας, χωροταξίας, ανθρώπινης και αστικής γεωγραφίας, διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας, χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, προγραμματισμού της χωρικής ανάπτυξης, σχεδιασμού και οργάνωσης των μεταφορών, διαχείρισης των φυσικών πόρων, διοίκησης έργων και προγραμμάτων, κ.ά., που θεωρούνται αναγκαίες για την κατανόηση και επίλυση των χωρικών προβλημάτων και το σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών παρεμβάσεων.
Ο διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης μπορεί να εργαστεί ως πολεοδόμος, χωροτάκτης και αναπτυξιολόγος μηχανικός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως στέλεχος σε ιδιωτικά γραφεία μελετών, σε δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στην αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση.
 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4260/Β'/27.09.2018, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4485/2017 (Α΄114), και συνεπώς η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
 
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
 
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 5,00-6,49
Ανεπιτυχώς:0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
 
10 Εξάμηνα, 300 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
 
Πλήρης φοίτηση.
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr