Με το Ν. 3374/2005 θεσμοθετείται η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αντικείμενο της οποίας αποτελεί:

 «Η συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερής αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των ιδρυμάτων/ακαδημαϊκών μονάδων ανώτατης εκπαίδευσης με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων»,

καθώς επίσης και η:

 «κριτική ανάλυση και διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους».

Υπεύθυνα όργανα για τη Διασφάλιση της Ποιότητας:

 • Σε επίπεδο Ιδρύματος, η Μονάδα Διασφάλισης της  Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)
 • Σε επίπεδο Τμήματος, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
 • Σε επίπεδο Εθνικό, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Στο πλαίσιο αυτό το ΤΜΧΑ ακολουθεί μια συστηματική προσέγγιση μέσω της οποίας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να βελτιώνει τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες σε συνεχή βάση μέσα από τις επιμέρους διαδικασίες:

 • Της ετήσιας αποτίμησης και καταγραφής του έργου του Τμήματος (Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις)
 • Της περιοδικής και ανά τετραετία κριτικής αξιολόγησης του έργου του Τμήματος (Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης)
 • Του συγκερασμού των πορισμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης με την πρόσθετη και αντικειμενική άποψη που προέρχεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εκτός της Ακαδημαϊκής Μονάδας (Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης)
 • Την πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευση (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr