1.    ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.1  Πολιτική ποιότητας του Τμήματος

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του ΑΠΘ και αποβλέπει στην υλοποίηση στόχων ποιότητας που αφορούν την λειτουργία του και ειδικότερα την οργάνωση και λειτουργία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ). Περαιτέρω, η πολιτική ποιότητας του ΤΜΧΑ αποβλέπει στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του, ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και ερευνητικές, αλλά και κοινωνικές συνθήκες.

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) χαρακτηρίζονται από την έμφαση στην κατανόηση όλων των συνιστωσών που επηρεάζουν και συμβάλλουν στην οργάνωση, τη λειτουργία και τον μετασχηματισμό του χώρου με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας για τη σύνταξη σχεδίων, προγραμμάτων και μελετών ανάλυσης και χωρικού σχεδιασμού και ειδικότερα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, του αναπτυξιακού προγραμματισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης, του σχεδιασμού των μεταφορών, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης και των ευρύτερων κοινωνικοχωρικών διεργασιών.

Το Π.Π.Σ. αναπτύσσεται βάσει: α) των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων στους τομείς του χωρικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης και των επιστημονικών πεδίων που συνδέονται με αυτούς, β) των αναγκών και εξελίξεων στην εθνική και διεθνή αγοράς εργασίας, γ) των εξελίξεων στους επιμέρους επιστημονικούς τομείς που υποστηρίζουν και συγκροτούν την επιστήμη του μηχανικού χωροταξίας και ανάπτυξης, δ) των συμπερασμάτων και συστάσεων της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης. Το Τμήμα έχει συστήσει ειδική Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την προσαρμογή του προγράμματος σπουδών. Η ΕΠΣ  προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος τις όποιες αλλαγές απαιτούνται σε συνεργασία με την επιτροπή Ανάπτυξης και Αξιολόγησης του Τμήματος (κυρίως για αλλαγές που προκύπτουν από τα συμπεράσματα/συστάσεις της αξιολόγησης). Η τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών έγινε πριν από 3 χρόνια βάσει των προτάσεων της εξωτερικής αξιολόγησης και εφαρμόστηκε πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Το Π.Π.Σ. εναρμονίζεται με τους στόχους και τις στρατηγικές της Σχολής και του Τμήματος, όπως αναλύονται στη συνέχεια.

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του ΠΠΣ, προωθεί με σαφήνεια το σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, και καθορίζει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες και τους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν αυτοί να επιτευχθούν με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Οι στόχοι αυτοί είναι:

 1. Η επίτευξη διαφάνειας και αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του ΠΠΣ
 2. Το υψηλό και βελτιούμενο επίπεδο ποιότητας των διοικητικών και οργανωτικών διαδικασιών του Τμήματος και του ΠΠΣ
 3. Το υψηλό και βελτιούμενο επίπεδο ποιότητας των σπουδών  με διεθνή κριτήρια.
 4. Η ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο Α.Π.Θ.
 5. Η παρακολούθηση και προσαρμογή στις εξελίξεις του πεδίου και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί βασικό μέλημα του Τμήματος και καθίσταται δυνατή χάρη στο υψηλό επίπεδο του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του.

Πιο συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση με συντονισμό από την ΟΜΕΑ, και με τη συνδρομή όλων των οργάνων και επιτροπών του Τμήματος ενθαρρύνεται η αξιολόγηση του προγράμματος και του έργου των διδασκόντων από τους φοιτητές, πραγματοποιείται η ηλεκτρονική ανάρτηση των απογραφικών δελτίων και των περιγραμμάτων των μαθημάτων, αξιολογείται και  αναδεικνύεται το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των διδασκόντων. Επιπλέον, διενεργείται συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων με ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη των φοιτητών των ΠΠΣ, την πρόσληψη και εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού και του υπόλοιπου επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού, την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών), την ερευνητική παραγωγή του Τμήματος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο των μελών ΔΕΠ καθώς και κάθε άλλο θέμα το οποίο είναι σχετικό με τη λειτουργία και τη στοχοθεσία του Τμήματος. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του Τμήματος αναρτάται και επικαιροποιείται το σύνολο των κανονισμών, ενώ ενεργά επιδιώκεται η συμμετοχή του Τμήματος (τόσο μέσω των φοιτητών, όσο και των διδασκόντων του) σε δράσεις εξωστρέφειας προς την κοινωνία, όπως για παράδειγμα στη δράση «Α.Π.Θ. την Κυριακή», σε ενέργειες κοινωνικής ευθύνης ή στη διοργάνωση επιστημονικών αλλά και κοινωνικών εκδηλώσεων.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr