Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3162 Β/12.09.2017) το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘‘Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού’’ του ΑΠΘ.

Σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3162 Β/12.09.2017)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΦΕΚ 4198/25-9-18), με τη συμμετοχή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και πέντε ακόμη Τμημάτων του ΑΠΘ (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον Τμήμα), Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Θεολογίας και η Νομική Σχολή (Μονοτμηματική)). Δεκτοί θα μπορούν να γίνουν κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

Δείτε τη σχετική Προκήρυξη για την εισαγωγή πενήντα (50) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 στο στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με τρεις (3) Εξειδικεύσεις: «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

Σύγχρονο διεπιστημονικό αντικείμενο, εξειδίκευση σε καινοτόμα θέματα τουρισμού, διασύνδεση με την πράξη, ευέλικτο πρόγραμμα, έμπειροι ακαδημαϊκοί καθηγητές, υποτροφίες. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με εξ αποστάσεως διδασκαλία για το 35% του εκπαιδευτικού έργου και για το υπόλοιπο θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. Σε περίπτωση παράτασης των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID19, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, απογευματινές ώρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και Σάββατο.

Τα τέλη φοίτησης είναι 2.900€ και θα καταβάλλονται σε έξι (6) ισόποσες δόσεις στην αρχή και το μέσον κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/ριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες αντί του αντίγραφου πτυχίου θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα), μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αιτήσεων του Google Forms του Δ.Π.Μ.Σ. https://forms.gle/aWwkHU9C8EBYCZwu5 μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 23.59 (νέα παράταση της προκήρυξης).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://msc-tourism.econ.auth.gr και από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ. 2310995273, email: msc-tourism@econ.auth.gr

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr