Δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα, όπου σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 και την απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης αριθμ. 135/18-1-2012, γίνονται δεκτοί κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος συναφών γνωστικών αντικειμένων με το ΤΜΧΑ, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού. Οι Έλληνες κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική.
 

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται για την επιλογή.

Ιστότοπος: http://www.auth.gr/grad

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr