Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από την έμφαση στην κατανόηση όλων των συνιστωσών της οργάνωσης, λειτουργίας και μετασχηματισμού του χώρου και την απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας για τη σύνταξη προγραμμάτων χωρικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, οικονομικού προγραμματισμού και διαδικασιών διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα οι σπουδές επιδιώκουν την απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση προηγμένων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στη διαδικασία αποφάσεων και στη σύνταξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων σε ζητήματα Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι οι σπουδές του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ενσωματώνουν γνώσεις πολεοδομίας, χωροταξίας, φυσικής και ανθρώπινης γεωγραφίας, διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας, χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, προγραμματισμού της χωρικής ανάπτυξης, σχεδιασμού των μεταφορών, διαχείρισης των φυσικών πόρων, διοίκησης έργων και προγραμμάτων, κ.ά. που θεωρούνται αναγκαίες για την κατανόηση και επίλυση των χωρικών προβλημάτων και το σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών παρεμβάσεων.

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες προκαλούν συνεχείς πιέσεις στο περιβάλλον και μετασχηματίζουν συνεχώς την οργάνωση του χώρου. Ο χωρικός σχεδιασμός καλείται να προσαρμόσει τα διαθέσιμα μέσα στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών για συνετή διαχείριση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και ισόρροπη ανάπτυξη των τριών πυλώνων της βιωσιμότητας: κοινωνική δικαιοσύνη, οικονομική ανταγωνιστικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

Οι σπουδές του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης επικεντρώνονται σε μια σειρά συνθετικών θεμάτων εφαρμογής από την κλίμακα του οικισμού έως τη μεγάλη δια-περιφερειακή κλίμακα λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να ανταποκρίνεται σε πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τους αρμόδιους φορείς, τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων καθώς και τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών που εμπλέκονται στη διαδικασία επεξεργασίας και ολοκλήρωσης των χωρικών παρεμβάσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
    Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
    Θεσσαλονίκη
    54124
  • 2310 991430
  • info@plandevel.auth.gr