Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Μέσω αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΤΜΧΑ έχουν τη δυνατότητα, πέρα από την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την καθημερινή εργασιακή πρακτική του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να αποκτήσουν τα πρώτα εφόδια και την απαραίτητη εξωστρέφεια για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας.

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν:

 • μέσα από την απασχόληση τους σε υπηρεσίες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, και άλλους σχετικούς φορείς,
 • την εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων του ΤΜΧΑ και
 • τη συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις παραγωγής αντίστοιχων μελετών, κατά τα πρότυπα των περισσοτέρων συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα της ΠΑ του ΤΜΧΑ θα πραγματοποιηθεί για την περίοδο 01/10/2016 έως 30/09/2017 και θα υλοποιείται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΤΜΧΑ, η ΠΑ περιλαμβάνεται σαν μάθημα επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και θα διενεργείται στο 8ο εξάμηνο σπουδών (κωδικός μαθήματος ΠΑ8-Ε9). Η διάρκεια της ΠΑ ανά φοιτητή/τρια είναι δύο μήνες και αφορά την απασχόληση του/της στο Φορέα Υποδοχής που μπορεί να είναι τόσο φορείς του δημοσίου όσο και ιδιωτικές εταιρείες (εταιρείες μελετών, μελετητικά γραφεία, κ.λπ.). Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έχουν όλοι οι φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών ή ακόμη και σε μεγαλύτερο.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΤΜΧΑ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΠΑ του Τμήματος, καλούνται να πλοηγηθούν στους συνδέσμους, καθώς εκεί θα βρουν όλα τα χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το έργο.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία χρειαστείτε.

 

Στα μέσα Μαΐου του 2009, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κατέθεσε πρόταση για 25 Σχολές / Τμήματα προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και τον Μάιο του 2010 εγκρίθηκε πρόταση για 23 Σχολές / Τμήματα του Πανεπιστημίου μας.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται τον Οκτώβριο του 2010.

Στόχος του Προγράμματος είναι:

 • η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου.

Επιμέρους στόχοι της πράξης είναι:

 • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση,
 • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης,
 • η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
 • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών/τριών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών,
 • η εξοικείωση των φοιτητών/τριών της ανώτατης εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα,
 • η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων
 • η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), πέρα από την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την καθημερινή εργασιακή πρακτική προκειμένου να αποκτήσουν τα πρώτα εφόδια και την απαραίτητη εξωστρέφεια για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας. Αυτά θα επιτευχθούν μέσα από την απασχόληση τους σε φορείς/οργανισμούς/εταιρίες, και τη γνωριμία τους με την εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και τη συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις παραγωγής αντίστοιχων μελετών.

Οι φοιτητές/τριες του ΤΜΧΑ/ΑΠΘ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΑ εφόσον έχουν συμπληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών [Κριτήρια Επιλογής]. Το πρόγραμμα της ΠΑ θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 1/10/2016 - 30/09/2017 και υλοποιείται μια φορά για κάθε ακαδημαϊκό έτος τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.

Στάδια υλοποίησης της ΠΑ για τους φοιτητές/τριες

 1. Ανακοίνωση από το Γραφείο ΠΑ/ΤΜΧΑ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος.
 2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου [4. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΠΑ – Υπεύθυνη Δήλωση].
 3. Ανακοίνωση από το Γραφείο ΠΑ/ΤΜΧΑ των διαθέσιμων θέσεων ΠΑ και του καταλόγου των φορέων υποδοχής.
 4. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκεκριμένους φορείς σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προθεσμίες η αντιστοίχηση γίνεται από το Γραφείο ΠΑ/ΤΜΧΑ.
 5. Ανακοίνωση από το Γραφείο ΠΑ/ΤΜΧΑ των αποτελεσμάτων επιλογής.
 6. Αντιστοίχηση των φοιτητών/τριών με φορείς υποδοχής και επόπτες μέλη ΔΕΠ του ΤΜΧΑ.
 7. Την πρώτη ημέρα υλοποίησης του προγράμματος, δηλαδή την 1η Ιουλίου, πρέπει ο/η φοιτητής/τρια με τη βεβαίωση για το ΙΚΑ που θα πάρει από το Γραφείο ΠΑ/ΤΜΧΑ να επισκεφθεί το ΙΚΑ Αριστοτέλους (στο οποίο ανήκει η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ) και να εκδώσει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ. Με την έκδοσή του πρέπει να το γνωστοποιήσει στο Γραφείο ΠΑ/ΤΜΧΑ. [Δικαιολογητικά απαραίτητα από το ΙΚΑ].
 8. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του/της φοιτητή/τριας και της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ για την απασχόλησή του/της στο πρόγραμμα της ΠΑ και τη σχετική αποζημίωση. Οι συμβάσεις θα υπογραφούν στο Γραφείο ΠΑ/ΤΜΧΑ μετά από σχετική ανακοίνωση.

Απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατάθεση αίτησης συμμετοχής στην ΠΑ/ΤΜΧΑ

 1. Αριθμός και ΑΤ Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ).
 2. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 3. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ) αν υπάρχει ήδη. Σε διαφορετική περίπτωση θα εκδοθεί στο πλαίσιο της ΠΑ.
 4. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και αρμόδια ΔΟΥ.
 5. Βεβαίωση γραμματείας ΤΜΧΑ για το εξάμηνο σπουδών.
 6. Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας.

Άλλα σημαντικά θέματα

 1. Είναι ευθύνη του/της κάθε φοιτητή/τριας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΠΑ/ΤΜΧΑ να τηρεί το ημερολόγιο ΠΑ στο σχετικό έντυπο [17. Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης].
 2. Με τη λήξη της ΠΑ, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να προσκομίσουν αναλυτική έκθεση με τα αντικείμενα της ΠΑ που πραγματοποίησαν [12. Έκθεση πεπραγμένων φοιτητή/τριας], καθώς και το σχετικό ημερολόγιο ΠΑ.
 3. Με τη λήξη της ΠΑ, οι φοιτητές/τριες πρέπει να αξιολογήσουν την προσφερθείσα ΠΑ από το φορέα υποδοχής, με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου [9. Αξιολόγηση προγράμματος από τον ασκούμενο].
 4. Τονίζεται ότι μόνο μετά την παράδοση της έκθεσης πεπραγμένων, του ημερολογίου ΠΑ και της αξιολόγησης του προγράμματος ΠΑ θα γίνεται η σχετική αποδέσμευση των επιταγών από την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ για την τελική απόδοση των αμοιβών των φοιτητών/τριών.

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών του Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) διάρκειας δύο μηνών εκτός του Πανεπιστημίου, η οποία γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) του Τμήματός μας. Στόχος της ΠΑ είναι να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολεί τους νέους, αυτό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, αποκατάστασης και απασχόλησης.

Στόχος της ΠΑ είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία ή ακόμη και προϋπηρεσία σχετική με το επάγγελμα που έχουν επιλέξει και ενδεχομένως να συνεχίσουν να απασχολούνται στον αντίστοιχο φορέα, οργανισμό ή επιχείρηση και μετά το τέλος της ΠΑ. Με τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, οι φοιτητές/τριες αναπτύσσουν πρόσθετη επαγγελματική συνείδηση και εξοικειώνονται με τις συνθήκες εργασίας του σημερινού επαγγελματία Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΤΜΧΑ, μέσα από το πρόγραμμα ΠΑ, αφομοιώνουν με ουσιαστικότερο τρόπο την επιστημονική γνώση και παράλληλα, ερχόμενοι/ες σε επαφή με την καθημερινή πρακτική, αναδεικνύουν τις δεξιότητες τους. Συγχρόνως, εξοικειώνονται με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις που το τελευταίο έχει από τους/τις εργαζόμενους/ες.

Οι φορείς υποδοχείς, ως εκπρόσωποι της σχετικής αγοράς εργασίας, έρχονται σε άμεση επαφή με νέους/ες επιστήμονες εκπαιδευμένους/ες σύμφωνα με ένα σύγχρονο και ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ενημέρωση του φορέα υποδοχής τόσο ως προς την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης σε διάφορα πεδία όσο και σε εκ νέου επαφή του με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Επομένως, η ωφέλεια από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΑ τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές είναι δεδομένη. Η ΠΑ αποτελεί μια ευκαιρία για να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των μελετητικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων, το αντικείμενο εργασίας των οποίων εμπίπτει με το γνωστικό αντικείμενο των φοιτητών/τριών του ΤΜΧΑ και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Είναι προφανές ότι η ΠΑ δεν συνεπάγεται καμία σχέση εργασίας των εκπαιδευομένων με το φορέα/οργανισμό/επιχείρηση, γι’ αυτό, ο φορέας υποδοχής δεν αναλαμβάνει έναντι αυτών, καμία οικονομική υποχρέωση και καμία ασφαλιστική κάλυψη. Αυτά, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΠΑ.

Οι φοιτητές/τριες του ΤΜΧΑ/ΑΠΘ έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΑ εφόσον έχουν συμπληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών. Το πρόγραμμα της ΠΑ θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 2014-2020 και θα υλοποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος (τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο). Συνεπώς, έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο έτος ή ακόμη και σε μεγαλύτερο.

Στάδια υλοποίησης της ΠΑ για τους φορείς υποδοχής

 1. Ανακοίνωση από το Γραφείο ΠΑ/ΤΜΧΑ για επικείμενη υλοποίηση του προγράμματος ΠΑ. Γίνεται σχετική ανακοίνωση τόσο στην ιστοσελίδα της ΠΑ καθώς και κοινοποίηση με e-mail σε λίστα ενδιαφερομένων που το ΤΜΧΑ διατηρεί.
 2. Επικοινωνία με το γραφείο ΠΑ/ ΤΜΧΑ για πληροφορίες και αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
 3. Αποστολή από το γραφείο ΠΑ του ΤΜΧΑ σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος [2. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών] για την καταχώρηση των στοιχείων των φορέων υποδοχής και του αριθμού των φοιτητών/τριών που επιθυμούν να απασχολήσουν. Στο έντυπο πέρα από τα στοιχεία του φορέα καθορίζεται ένα ή περισσότερα από τα στελέχη του φορέα σαν επόπτες/εκπαιδευτές ΠΑ. Αυτοί θα αποτελούν το σημείο επαφής και επικοινωνίας του γραφείου ΠΑ του ΤΜΧΑ με το φορέα. Με την συμπλήρωση του εντύπου θα πρέπει να το επιστρέψετε ταχυδρομικά ή με e-mail στο γραφείο ΠΑ του ΤΜΧΑ.
 4. Ανακοίνωση των διαθέσιμων θέσεων ΠΑ/ΤΜΧΑ.
 5. Αντιστοίχηση επόπτη μέλους ΔΕΠ του ΤΜΧΑ με κάθε φοιτητή/τρια που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα και κάθε φορέα που παρέχει την εκπαίδευση.
 6. Ο φορέας θα ενημερωθεί επίσημα με επιστολή από το Γραφείο ΠΑ/ΤΜΧΑ για τον/την/τους/τις φοιτητές/τριες που θα απασχολήσει στο πλαίσιο της ΠΑ.
 7. Υπογραφή σύμβασης [Πρωτόκολλο συνεργασίας] μεταξύ του φορέα και του γραφείου ΠΑ/ΤΜΧΑ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.
 8. Την πρώτη ημέρα υλοποίησης του προγράμματος, δηλαδή την 1η Ιουλίου, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να προμηθευτεί Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ. Αυτό γίνεται με ευθύνη του Γραφείου ΠΑ/ΤΜΧΑ και δεν αφορά τους φορείς υποδοχείς. Η πληρωμή του ΙΚΑ γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση των εταιρειών.

Άλλα σημαντικά θέματα

 1. Είναι ευθύνη του/της φοιτητή/τριας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ΠΑ/ΤΜΧΑ να τηρεί το ημερολόγιο ΠΑ στο σχετικό έντυπο [17. Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης].
 2. Όταν ολοκληρωθεί η Πρακτική Άσκηση, ο εκπαιδευτής που έχει ορίσει η κάθε εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος ΠΑ/ΤΜΧΑ στο σχετικό έντυπο [11. Αξιολόγηση προγράμματος από επόπτη φορέα υποδοχής]. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στο Γραφείο ΠΑ/ΤΜΧΑ είτε ηλεκτρονικά είτε σε αναλογική μορφή (χωρίς να έχει γνώση ο/η φοιτητής/τρια).
 3. Ο εκπαιδευτής που έχει ορίσει ο κάθε φορέας υποδοχής θα πρέπει να καταθέσει έκθεση αξιολόγησης του/της φοιτητή/τριας που συμμετείχε στην ΠΑ στο σχετικό έντυπο [13. Αξιολόγηση φοιτητή/τριας από επόπτη φορέα]. Η αίτηση αυτή μπορεί να κατατεθεί στο γραφείο ΠΑ/ΤΜΧΑ είτε ηλεκτρονικά είτε σε αναλογική μορφή (χωρίς να έχει γνώση ο/η φοιτητής/τρια).

Οι επόπτες μέλη ΔΕΠ του TMXA, έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας απασχόλησης του/της φοιτητή/τριας στον φορέα υποδοχής που παρέχει την ΠΑ, καθώς και τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης τόσο των φοιτητών όσο και των εταιρειών.

Η παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση των φοιτητών/τριών που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα ΠΑ του Τμήματος θα διασφαλιστεί μέσα από τη συνεργασία του Επιστημονικού Υπεύθυνου του προγράμματος, των εποπτών μελών ΔΕΠ και των υπεύθυνων επιβλεπόντων εκπαίδευσης που θα οριστούν από τον κάθε φορέα υποδοχής.

Στο πλαίσιο της ΠΑ προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών [Πρωτόκολλο Συνεργασίας] με τους φορείς υποδοχής που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές/τριες στο πλαίσιο της ΠΑ. Στις συμφωνίες αυτές θα περιγράφεται το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών/τριών καθώς και οι υποχρεώσεις των φορέων και των εκπαιδευτών απέναντι τόσο στους φοιτητές/τριες όσο και στο πρόγραμμα.

Κάθε μέλος ΔΕΠ της ομάδας έργου θα αναλάβει την εποπτεία συγκεκριμένου αριθμού φοιτητών/τριών και από κοινού με το φορέα της ΠΑ θα έχουν την ευθύνη παρακολούθησης των ασκούμενων φοιτητών και φοιτητριών. Η διαδικασία προβλέπει την τήρηση αναλυτικού ημερολογίου παρακολούθησης για κάθε φοιτητή/τρια (με ευθύνη των φοιτητών και φοιτητριών), στο οποίο θα καταγράφονται οι εργασίες στις οποίες λαμβάνει μέρος. Το ημερολόγιο θα θεωρείται στο τέλος κάθε μήνα από τον υπεύθυνο για την ΠΑ από μέρους του φορέα υποδοχής και από το μέλος ΔΕΠ (επόπτης) από μέρους του Τμήματος.

Με βάση τα αναλυτικά ημερολόγια παρακολούθησης το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ και το στέλεχος του φορέα υποδοχής θα συντάσσουν το τελικό δελτίο αξιολόγησης για κάθε έναν ασκούμενο φοιτητή. Τα σχετικά έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν στην προκειμένη περίπτωση είναι:

Στην ομάδα έργου του προγράμματος ΠΑ του ΤΜΧΑ, συμμετέχουν σαν επόπτες τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ του τμήματος:

 • Θωϊδου Ελισάβετ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ
 • Ελένη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια ΑΠΘ
 • Δήμητρα Βαγιωνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ
 • Δημήτρης Καϊμάρης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
 • Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
 • Γεωργία Ποζουκίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ
 • Απόστολος Παπαγιαννάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, αποτελεί υποέργο της Ιδρυματικής Πράξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Πρακτική Άσκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση».

Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΤΜΧΑ έχει η Γεωργία Πουζουκίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, ενώ την υποστήριξη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΜΧΑ έχει αναλάβει η Αγάθη Φαράντζου, συνεργάτιδα διοικητικής υποστήριξης του ΤΜΧΑ.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γεωρία Ποζοκίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Αγάθη Φαράντζου, συνεργάτιδα διοικητικής υποστήριξης του ΤΜΧΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο - Fax

Τηλέφωνο: +30-2310995444

Fax: +30-2310994220

Ηλεκτρονική επικοινωνία

Email: gpozoukid@auth.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr