Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 προσφέρει ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη».

Δεκτοί μπορούν να γίνουν κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, το οποίο περιλαμβάνει δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα για την παρακολούθηση μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τη θερινή περίοδο.

Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.

 

Δείτε τη σχετική Απόφαση Συγκλήτου (ΦΕΚ 3369 Β/10.08.2018)

Δείτε τον Κανονισμό του ΠΜΣ "Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη" (ΦΕΚ 3605 Β/27.09.2019)

 

Ο σύγχρονος χωρικός σχεδιασμός συνιστά ένα διεπιστημονικό πεδίο που, ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, αποσκοπεί στην οργανωμένη διαχείριση των μετασχηματισμών που συμβαίνουν στον χώρο και οφείλονται στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθώς και στην εξισορρόπηση στον χώρο μεταξύ των ευκαιριών για ανάπτυξη και των επιπτώσεων που αυτή συνεπάγεται.

Οι πόλεις και οι περιφέρειες βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, δηλαδή με την ανάγκη για εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής. Συγχρόνως σήμερα καλούνται να γίνουν περισσότερο ανθεκτικές στις επιπτώσεις πολλαπλών και συχνά απότομων αλλαγών, πιέσεων και κινδύνων όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πόρων, και εν γένει οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις, όλα φαινόμενα που έχουν ισχυρές χωρικές διαστάσεις και άμεσο αποτύπωμα στον χώρο των πόλεων και των περιφερειών.

Χαρακτηριστικές είναι οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στις πόλεις και στην ύπαιθρο, οι ιδιαίτερες προκλήσεις των ορεινών, παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, η ευπάθεια περιφερειών και επιμέρους περιοχών τους σε ευρύτερες οικονομικές μεταβολές, η αστική παρακμή πόλεων ή περιοχών τους λόγω της οικονομικής κρίσης, η υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις λόγω επιδείνωσης των περιβαλλοντικών και κλιματικών συνθηκών, οι πιέσεις στη φυσική γη εξαιτίας της αστικής διάχυσης, η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζεται με τις μεταφορές και την έλλειψη ολοκληρωμένου χωρικού και μεταφορικού σχεδιασμού, οι προκλήσεις για την ενσωμάτωση μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων στον αστικό χώρο, κ.ά.

Ο χωρικός σχεδιασμός αναδεικνύεται ως ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την αξιολόγηση και τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται ή έχουν σχεδιαστεί οι πόλεις, οι μητροπολιτικές περιοχές, οι περιφέρειες, καθώς και εν γένει οι δραστηριότητες στον αστικό και περιφερειακό χώρο. Παράλληλα, αναδεικνύεται ως βασικό εργαλείο για την αποφυγή των κινδύνων μέσα από ένα πλέγμα προληπτικών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων για τον τρόπο που αναπτύσσονται οι τόποι και ασκούνται οι δραστηριότητες στο χώρο, καθώς και στρατηγικού συντονισμού για την ολοκλήρωση πολιτικών που επηρεάζουν το χώρο, καθιστώντας δυνατή την εμπλοκή και συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων και του κοινού.
Το Π.Μ.Σ «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» αποσκοπεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

(α) Χωρικός σχεδιασμός για βιώσιμες και ανθεκτικές περιφέρειες: χωρικές στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, χωροταξικός σχεδιασμός και διαχείριση – πρόληψη κινδύνων, οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη, αστική και περιφερειακή οικονομική ανθεκτικότητα, κοινωνική οικονομία και ανθεκτικότητα.

(β) Χωρικός σχεδιασμός για βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις: Πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, πολεοδομικός σχεδιασμός και σχεδιασμός χρήσεων γης για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα, βιώσιμη αστική κινητικότητα και σχεδιασμός ανθεκτικών συστημάτων μεταφοράς, κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα, κοινά και εναλλακτικοί χώροι.
Το Π.Μ.Σ. «Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη» στοχεύει:

 

 • Στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων με στόχο την εμβάθυνση σε θέματα και μεθόδους χωρικού σχεδιασμού που σχετίζονται με τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις και περιφέρειες.
 • Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την εκπόνηση και εφαρμογή χωρικών σχεδίων οργάνωσης και διαχείρισης πόλεων και περιφερειών με άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση και την πρόληψη κινδύνων.
 • Στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την περαιτέρω προώθηση της έρευνας και της επιστήμης στα θέματα χωρικού σχεδιασμού, βιώσιμης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΩΡΙΑ (Θ), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ε), ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Σ)
ECTS
 
Χωρικός σχεδιασμός, βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή
Θ
6
 
Περιφερειακή και αστική ανάπτυξη και οικονομική ανθεκτικότητα
Θ
6
 
Οικονομία, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Θ
6
 
Κοινά, εναλλακτικοί χώροι και συμμετοχικός σχεδιασμός
Θ
6
 
Σχεδιασμός χρήσεων γης για βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις
Θ
6
 
 
 
30
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΩΡΙΑ (Θ), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Ε), ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Σ)
ECTS
 
Χωρικός σχεδιασμός ανθεκτικών μητροπολιτικών περιοχών
Ε
9
 
Ειδικά ζητήματα χωρικού σχεδιασμού και ανθεκτικότητας: διαχείριση κινδύνων, μετριασμός και προσαρμογή
Σ
3
 
Σχεδιασμός ευφυών και ανθεκτικών συστημάτων μεταφορών
Θ
6
 
Kοινωνικο-χωρικές διαστάσεις της ανθεκτικότητας
Θ
6
 
Συμμετοχικές διαδικασίες βιώσιμου σχεδιασμού στην ύπαιθρο και την πόλη
Θ
6
 
 
 
30

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 
ECTS
 
 
 
15

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη μορφή. Ο φάκελος υποψηφιότητας που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι περιλαμβάνει:

 • Έντυπη αίτηση που παρέχεται παρακάτω
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (αν υπάρχουν), συνοδευόμενους από σχετική αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται.
 • Βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας των ανωτέρω πτυχίων.
 • Πτυχίο ή πιστοποιητικό καλής γνώσης (επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2) Αγγλικής Γλώσσας σύμφωνα με την πιστοποίηση επιπέδων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Το πτυχίο ή πιστοποιητικό δεν απαιτείται εφόσον το πτυχίο προέρχεται αντίστοιχα από αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο.
 • Πτυχία ή πιστοποιητικά γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών εκτός της Αγγλικής.
 • Αποδεικτικά ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
 • Αντίγραφα πτυχιακών εργασιών και επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν) σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές (μια τουλάχιστον από μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων με την αντίστοιχη μοριοδότηση και συνολικό άθροισμα 100 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων Μοριοδότηση
Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος   40
Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας > Β2 Αν Γ1 5 μόρια, αν Γ2 10 μόρια   10
Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών εκτός της Αγγλικής   5
Συστατικές επιστολές   5
Βραβεία και διακρίσεις σπουδών   5
Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια και είδος) σε συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.   5
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.   5
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές σε συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.   5
Συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής   20

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΜΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΜΣ ΧΣΒΑΑ 2020-21

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr