ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)


Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2018
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

O ΣΕΜΠΧΠΑ έχει υιοθετήσει την Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας ως ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση των πολεοδόμων-χωροτακτών, της διοίκησης και του ευρύτερου κοινού στη χώρα για παγκόσμια ζητήματα που απασχολούν τον χωρικό σχεδιασμό. Με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας, ο ΣΕΜΠΧΠΑ επιθυμεί να τονίσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και της επίδρασής τους στις πολιτικές για την αστική ανάπτυξη, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις έξυπνες πόλεις.


Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Ατζέντας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη μέλη του το 2015. Οι ΣΒΑ αποτελούν το σχέδιο του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως της φτώχειας, της ανισότητας, της  κλιματικής αλλαγής, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της επίτευξης ευημερίας, ειρήνης και δικαιοσύνης. Σε εθνικό επίπεδο, αρμόδιο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ΣΒΑ είναι το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.


Ειδικότερα για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των ελληνικών πόλεων και οικισμών, το ενδιαφέρον για τους διαμορφωτές πολιτικής, τους τεχνοκράτες και τους σχεδιαστές επικεντρώνεται στον Στόχο 11 «Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες», ο οποίος εξειδικεύεται σε επιμέρους στόχους για την εγκαθίδρυση πρακτικών αποδοτικού πολεοδομικού σχεδιασμού και διαχείρισης/διοίκησης των πόλεων. Ο ΣΕΜΠΧΠΑ θεωρεί πως αξίζει να αναφερθούν αναλυτικά αυτοί οι επιμέρους στόχοι, οι οποίοι υπενθυμίζουν τις βασικές αρχές της επιστήμης του  πολεοδομικού και εν γένει του χωρικού σχεδιασμού:

 • Διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε επαρκή, ασφαλή, προσιτή στέγαση και βασικές υπηρεσίες, και αναβάθμιση των φτωχογειτονιών.
 • Παροχή ασφαλών, προσιτών, προσβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς για όλους, βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων, κυρίως μέσω της επέκτασης των δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση,
 • Βελτίωση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης αστικοποίησης για όλους καθώς και των ικανοτήτων για συμμετοχικό, ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό και διαχείριση των ανθρώπινων οικισμών για όλες τις χώρες
 • Ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
 • Σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και του αριθμού των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, καθώς και των άμεσων οικονομικών απωλειών σε σχέση με το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που οφείλεται σε φυσικές καταστροφές
 • Μείωση του δυσμενούς, κατά κεφαλήν, περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των αστικών και άλλων αποβλήτων
 • Παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμους πράσινους και δημόσιους χώρους, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία.
 • Υποστήριξη θετικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών μεταξύ των αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών, μέσω της ενδυνάμωσης του εθνικού και περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού.
 • Ουσιαστική αύξηση του αριθμού των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών που υιοθετούν και εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές και σχέδια τα οποία αποβλέπουν στην κοινωνική ένταξη, στην αποδοτικότητα των πόρων, στην άμβλυνση των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην ανθεκτικότητα απέναντι στις καταστροφές, καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολιστικής διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών
 • Υποστήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, μέσω οικονομικής και τεχνικής βοήθειας, για την οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων με τη χρήση τοπικών υλών.

Η αποτελεσματική και συγκριτική παρακολούθηση, τόσο διαχρονικά όσο και μεταξύ των πόλεων, της πορείας προς την επίτευξη των παραπάνω Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, απαιτεί την εφαρμογή ενός πλαισίου ή προτύπου διοίκησης και διαχείρισης των σχετικών ζητημάτων. Το πλαίσιο αυτό, το οποίο ήδη εφαρμόζουν μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, είναι τα Διεθνή Πρότυπα ISO 37101:2016 “Βιώσιμη ανάπτυξη στις κοινότητες – Σύστημα διαχείρισης για βιώσιμη ανάπτυξη» και 37120:2018 «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες – Δείκτες για υπηρεσίες της πόλης και την ποιότητα ζωής». Ο ΣΕΜΠΧΠΑ θεωρεί ότι η προσαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα και η σταδιακή υιοθέτησή τους από πόλεις της χώρας μας, θα οδηγήσει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των πόλεων, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτές και στην αύξηση της υιοθέτησης έξυπνων λύσεων.


Η αντιμετώπιση και ενασχόληση με την εφαρμογή και επίτευξη των παραπάνω απαιτεί διεπιστημονική και ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει πεδία των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών με πεδία από τις επιστήμες της μηχανικής. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλα καταρτισμένων και πιστοποιημένων επιστημόνων-επαγγελματιών στο χωρικό, πολεοδομικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό και προς αυτή την κατεύθυνση αξίζει να αναφερθεί ότι κινείται το πρόσφατο Π.Δ. 99/2018 αλλά και ο Ν. 4439/2016 με τα οποία αναγνωρίζεται η ειδικότητα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης και το αντίστοιχο επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο.


Ο ΣΕΜΠΧΠΑ  και τα μέλη του βρίσκονται στη διάθεση των αρχών της χώρας (τοπικών και κεντρικών)  για την επιστημονική υποστήριξη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση του σχεδιασμού έξυπνων βιώσιμων πόλεων.

 

Ιστοσελίδα : www.poleodomia.gr, www.chorotaxia.gr
E-mail : grammateia@chorotaxia.gr

 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 
Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2018
Κατηγορία ανακοίνωσης: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Γραμματεία ΤΜΧΑ ΑΠΘ
  Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 
  Θεσσαλονίκη
  54124
 • 2310 991430
 • info@plandevel.auth.gr